Wednesday, 25 June 2014

خودمختاری علم از سیاست

خودمختاری علم از سیاست
در بزرگداشت دکتر سعید مدنی
 
سارا شریعتی
خرداد 1393. دانشکده علوم اجتماعی ایران
 
بزرگداشت یک شخصیت علمی، اغلب به مناسبت هایی ممکن میشود: بازنشستگی فرد یا مرگ وی. در پایان مسیر زندگی یا سیر فکری او. جامعه ی علمی ما اما تصمیم گرفته است، از جانب دانشجویان و اساتید، جلسه ی بزرگداشتی برای سعید مدنی برپا کند.
این بزرگداشت، در حالی که سعید مدنی به دلایل سیاسی در زندان بسر می برد، چه معنایی دارد؟  - برای من البته که این بزرگداشت، بزرگداشت "دوستی" است. بزرگداشت از مقام دوستی که در سخت ترین شرایط، همراهی مان کرد- پیام بزرگداشت سعید مدنی به عنوان یک جامعه شناس، در حالی که در میدان سیاست، محاکمه شده است، آیا تاکید بر خودمختاری میدان علم نسبت به سیاست نیست؟ تاکید بر این امر که جامعه ی علمی منطق، قواعد و اصول مستقل خود را جدا از ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی داراست و از این رو می تواند به دلایل کاملا علمی و صرف نظر از محکومیت سیاسی وی، از استادی که چهره ی برجسته ی پژوهش های تجربی ست، تجلیل کند. خودمختاری علم و جامعه ی علمی، شاخص بلوغ اجتماعی است و در اینجا در حد یک پروژه ی سیاسی ارتقا می یابد و طبیعی است که دانشگاه در تاکید بر این خودمختاری پیش قدم باشد و از سرمایه های علمی خود دفاع کند.
جامعه ی علمی از سعید مدنی، امروز و در اینجا، به عنوان یک جامعه شناس، یک استاد و یک پژوهشگر تجلیل می کند، به عنوان عضو انجمن جامعه شناسی، گزارشگر وضعیت اجتماعی ایران، پژوهشگر مسائل و آسیب های اجتماعی که تحقیقاتش در زمینه ی کودکان، اعتیاد، خودکشی و تن فروشی... برای هر پژوهشگری یک مرجع تحقیق است.
اسارت و تبعید وی، محرومیت دانشگاه از یکی از سرمایه های علمی خود است و انتظار داریم همانطور که سیاست التزام میدان علم را مطالبه میکند، میدان سیاست نیز شان و مقام این استاد را در نظر گیرد و به خواست جامعه ی علمی برای آزادی وی توجه نشان دهد.